9%D9itemprop=name 8ه و/faonews/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF9itemprop=url> آAF%D8%B97conteDB%8D t%D|%D%DA%AF-%آAF%D8%B97conteDB%8D t%D|%C/ ا86C"DAli>BآAF%D8%B97conteDB%8D t%D 8a9%<8y3A9%88%D تهtag-body9itemprop=descriptio>>ul> <ه اسکوr88%D;A9p> تهMsoNormal <4Ao-margin-topس%: auto874Ao-margin-bottomس%: auto87%A9%-9%88%D:%BE-mal;A9b>>u%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%1.%D8%B5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman',t-A874Ao-fareast-5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman' ا%88%Ddir=RTLDlang=AR-SAD-%D8%AF7ه وblu% اBآAF%D8%B97conteDB%8D t%D|%D%DA%AF-%آAF%D8%B97conteDB%8D t%D|%C/ ا86C"DAli>BآAF%D8%B97conteDB%8D t%D%8%dgD9%8%dgD9%8u/b>>8D8%p> تهMsoNormal <4Ao-margin-topس%: auto874Ao-margin-bottomس%: auto87%A9%-9%88%D:%BE-mal;A9b>>u%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%1.%D8%B5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman',t-A874Ao-fareast-5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman' افتاد%8%AE%D8%AAan-"widt1BآAF%D8%B97conteآAك8%AAaA-"widtآAك8%AAaك3%B۱د د%ل اسBآAF%D8%B97C"Dتیل اBآAF%D8%B975%D8%A7%Dل اBآAF%D8%B97DB%8ل اBآAF%D8%B97DB%8ل اةB3%D%i>BآAF%D8%B973%B۱د د%BآAF%D8%B97conteآAF%D8%B97conteount badge badآAF%D8%B97conteDB%8D اسBآAF%D8%B97conteD؇<%/BآAF%D8%B97conteED61397ه و آAF%D8%B97conteC00ff;">97AF%D8%B97conteCواA%AF>97AF%D8%B97conteC ٹi>BآAF%D8%B97conteD اسBآAF%D8%B97conteD اسB5%D8%A7%DآAF%D8%B97conteD اسم6ا DآAF%D8%B97conteD اتیD61397ه و آAF%D8%B97conteC یل اسکrآAF%D8%B97conteCدۧکrآAF%D8%B97conteCدc%DآAF%D8%B97conteم6ا DآAF%D8%B97conteB3%D%i>BآAF%D8%B97conteyle="cسکBآAF%D8%B9F>دیتیل اBآAF%D8%B9F9%BE-%D9%86%D9%85%D8%A88%D9%BE-%D9%86%D9%8e="c'DA%AF-%BآAF%D8%B9F9B3%/سکتیل اBآAF%D8%B9F/ ا86%DE"widtBآAF%D8%B9Fd style="widt3%/ پعBآAF%D8%B97conte3%/ پعBآAF%D8%B97conteD اسBstnt-سکم65"t0ef=/fa/%D8A7%cس"8%D9%Bج%D8%B3%DA%/sinfo">11>8D8%B5A تهMsoNormal dir=RTL%88%Dlang=FAD-%D8%AF%D8%B8%A9%D9%'A A8',ۢ-font-A874Ao-ascii-%D8%B8%A9%D9%Cسbri874Ao-ascii-theme-%D8%: minor-B3%D8874Ao-h-fi-%D8%B8%A9%D9%Cسbri874Ao-h-fi-theme-%D8%: minor-B3%D88"فتاد%8%AE%D8%AAan-"widt یل اسکده و/faone_poDab/tags/tag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7>%trong8%AE%D8%AAan-"wid%8%trong8a9% aه و/fao A8%e-sturdy-stoD-work/81-8%AE%D8%AA-n-"wid-543ه lang=fa8%AE%D8%AAan-"widt1دیتیل ا یل اسک[۱]8%8C8thDA8Dab‌ٴt-7- 8دیتی%8 D">div% تهsp-module-cD8%ab">div% تهtagspopular>>ul> آAF%D8%Bi>/ 8imgA-%D8%AF%loa%: r88%D;د-rc=/ca%D8one__recpoDB%vizer/a83f34c1cab570eb9da162d676ff614b4927cc00.jpg alt8%دwidth=212 9%88%D=141%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li eB-کB3%DA-tab js__tab-conteD اس%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97- ات%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97یل اسک%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li A8%e_م6ا %88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li ل ؇36%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97conteount badge bad%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li ce ۲تbrc%DآAF%D8%B9%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li
9%D9itemprop=name 8ه و/faonews/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%869itemprop=url> آAF%D8%B97conteDB%8yle86%D9|%D%DA%AF-%آAF%D8%B97conteDB%8yle86%D9|%BآAF%D8%B97conteDB%8yle86%D9 8a9%<8y3A9%88%D تهtag-body9itemprop=descriptio>>ul> <ه اسکوr88%D;A9p> تهMsoNormal <4Ao-margin-topس%: auto874Ao-margin-bottomس%: auto87%A9%-9%88%D:%BE-mal;A9b>>u%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%1.%D8%B5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman',t-A874Ao-fareast-5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman' ا%88%Ddir=RTLDlang=AR-SAD-%D8%AF7ه وblu% اBآD6AF%D8%B97conteDB%8yle86%D9|%D%DA%AF-%آAF%D8%B97conteDB%8yle86%D9|%BآAF%D8%B97conteDB%8yle86%D9%8%dgD9%8%dgD9%8u/b>>8D8%p> تهMsoNormal <4Ao-margin-topس%: auto874Ao-margin-bottomس%: auto87%A9%-9%88%D:%BE-mal;A9b>>u%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%1.%D8%B5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman',t-A874Ao-fareast-5%D9%8%A9%D9%'Times New Roman' افتاد%8%AE%D8%AAan-"widt1BآAF%D8%B97conteآAك8%AAaA-"widtآAك8%AAaك3%B۱د د%ل اسBآAF%D8%B97C"Dتیل اBآAF%D8%B975%D8%A7%Dل اBآAF%D8%B97DB%8ل اBآAF%D8%B97DB%8ل اةB3%D%i>BآAF%D8%B973%B۱د د%BآAF%D8%B97conteآAF%D8%B97conteount badge badآAF%D8%B97conteDB%8D اسBآAF%D8%B97conteD؇<%/BآAF%D8%B97conteED61397ه و آAF%D8%B97conteC00ff;">97AF%D8%B97conteCواA%AF>97AF%D8%B97conteC ٹi>BآAF%D8%B97conteD اسBآAF%D8%B97conteD اسB5%D8%A7%DآAF%D8%B97conteD اسم6ا DآAF%D8%B97conteD اتیD61397ه و آAF%D8%B97conteC یل اسکrآAF%D8%B97conteCدۧکrآAF%D8%B97conteCدc%DآAF%D8%B97conteم6ا DآAF%D8%B97conteB3%D%i>BآAF%D8%B97conteyle="cسکBآAF%D8%B9F>دیتیل اBآAF%D8%B9F9%BE-%D9%86%D9%85%D8%A88%D9%BE-%D9%86%D9%8e="c'DA%AF-%BآAF%D8%B9F9B3%/سکتیل اBآAF%D8%B9F/ ا86%DE"widtBآAF%D8%B9Fd style="widt3%/ پعBآAF%D8%B97conte3%/ پعBآAF%D8%B97conteD اسBstt baسکم65"t0ef=/fa/%D8A7%cس"8%D9%Bج%D8%B3%DA%/sinfo">11>8D8%B5A تهMsoNormal dir=RTL%88%Dlang=FAD-%D8%AF%D8%B8%A9%D9%'A A8',ۢ-font-A874Ao-ascii-%D8%B8%A9%D9%Cسbri874Ao-ascii-theme-%D8%: minor-B3%D8874Ao-h-fi-%D8%B8%A9%D9%Cسbri874Ao-h-fi-theme-%D8%: minor-B3%D88"فتاد%8%AE%D8%AAan-"widt یل اسکده و/faone_poDab/tags/tag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7>%trong8%AE%D8%AAan-"wid%8%trong8a9% aه و/fao A8%e-sturdy-stoD-work/81-8%AE%D8%AA-n-"wid-543ه lang=fa8%AE%D8%AAan-"widt1دیتیل ا یل اسک[۱]8%8C8thDA8Dab‌ٴt-7- 8دیتی%8 D">div% تهsp-module-cD8%ab">div% تهtagspopular>>ul> آAF%D8%Bi>/ 8imgA-%D8%AF%loa%: r88%D;د-rc=/ca%D8one__recpoDB%vizer/a83f34c1cab570eb9da162d676ff614b4927cc00.jpg alt8%دwidth=212 9%88%D=141%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li eB-کB3%DA-tab js__tab-conteD اس%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97- ات%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97یل اسک%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li A8%e_م6ا %88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">36%8%dgD9%8a9%8li ل ؇36%8%dgD9%8a9%8li آAF%D8%B97conteount badge bad%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li ce ۲تbrc%DآAF%D8%B9%88%D ته"tag-cDunt badge badge-info">12%8%dgD9%8a9%8li
div% تهpaginatio8%p> ته"cDunter pull-r88%D"> Csin1ی%810 >8D8%div% تهart-pager%88%D تهactive>ٴbad%8%dgD9%%88%D تهactive>1%8%dgD9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=20"> ته"">2%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=40"> ته"">3%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=60"> ته"">4%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=80"> ته"">5%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=100"> ته"">6%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=120"> ته"">7%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=140"> ته"">8%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=160"> ته"">9%8a9%ه و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=180"> ته"">10%8a9%تادn="Dته و"/faoarchive/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF?start=20"> ته"hasTooltip "ب=Dت%8a9%تاد1 ته"hasTooltip "1%8div>%8div>%8div>%8article>%8div>%8div>%8div>%8div>%footer تهart-footer8%div% ته"art-cD8%ab-layout-wrapper layout-item-0"8%div% ته"art-cD8%ab-layout layout-item-1"8%div% تهart-cD8%ab-layout-row8%div% ته"art-layout-cell layout-item-2"A-%D8%AFwidth8%A%0%A9p9%br8D8%/div>>/div>>/div>>/div>>div% ته"art-cD8%ab-layout-wrapper layout-item-0"8%div% ته"art-cD8%ab-layout layout-item-1"8%div% تهart-cD8%ab-layout-row8%div% ته"art-layout-cell layout-item-3"A-%D8%AFwidth8%A%0%A9form method=post action"hکsرwww. A8% آ.ir/?hitcDunt=0"> تهform-in%A9%> div% ته"pull-none_item-imageA9br8div>>div% ته"pull-none_item-imageA9p>

8imgA-rc= کsرwww. A8% آ.ir/images/sA8% آ-ir-slider-2_thumb_large600_0.jpg alt8%دitemprop=image> ته"">9p>

88div>>div% ته"pull-none_item-imageA9br8div>>div% ته"pull-none_item-imageA9br8div>>div% ته"pull-none_item-imageA9br8div>>div%itemprop=articleBody8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%imgAاد%8%AEF%D8%B97cont.2019د-rc= کsرwww. A8% آ.ir/images/demo/SCOPSANG_IR_2019.jpg alt8%8%AE%D8%AAa7cont.2019دwidth=602 9%88%D=452> ته"">98D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%imgAاد%8%AEF%D8%B97contد-rc="hکارapi.thumbalizrB#000?url= کsرwww. A8% آ.ir" alt8%8%AE%D8%AAa7cont"> ته"">%br8D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%imgAاد%8%AEF%D8%B9198D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9 %تاد%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9ده و کsرt.me A8%m8%Dtarget=_blank rel="A7%ernate noopener%BE-eferrer"8imgA تهfavth-img-circleتاد%8%AE%D8%AAa1%8a9%br8D8%p>dir=rtl9%br8D8%pre>dir=rtl9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%24D8%B7ه وrgb(51, 51, 51); "9p>8%AE%D8%AAa1dir=rtl9%imgAاد%8%AEF%D8%B973%د-rc="hکارapi.thumbalizrB#000?url= کsرwww. A8% آ.ir" alt8%8%AE%D8%AAa73%ا8D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9 %تاد%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9ده و کsرt.me A8%m8%Dtarget=_blank rel="A7%ernate noopener%BE-eferrer"8imgA تهfavth-img-circleتاد%8%AE%D8%AAa73%د-rc= کsرwww. A8% آ.ir/images/showcase/z-90.jpg alt8%8%AE%D8%AAaAF-دwidth=279 9%88%D=186>%8a9%br8D8%pre>dir=rtl9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%24D8%B7ه وrgb(51, 51, 51); "9p>8%AE%D8%AAaAF-8D8%8ddgD9%8pre8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%imgAاد%8%AEF%D8%B97یل اسکد-rc="hکارapi.thumbalizrB#000?url= کsرwww. A8% آ.ir" alt8%8%AE%D8%AAa7یل اسکد ته"">98D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9 %تاد%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9ده و کsرt.me A8%m8%Dtarget=_blank rel="A7%ernate noopener%BE-eferrer"8imgA تهfavth-img-circleتاد%8%AE%D8%AAa7یل اسکد-rc= کsرwww. A8% آ.ir/images/showcase/cer%A9c-90.jpg alt8%8%AE%D8%AAa7یل اسکدwidth=279 9%88%D=186>%8a9%br8D8%pre>dir=rtl9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%24D8%B7ه وrgb(51, 51, 51); "9p>8%AE%D8%AAaAیل اسک8D8%brbr8ddgD9%8pre8%%r8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9 =ل 86%DA%دۧع9%86"De Bه_B3%/spaتbyle="c86% ا8DadgeDA8ٴt--%.8D8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%تاد%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9ده و کsرt.me A8%m8%Dtarget=_blank rel="A7%ernate noopener%BE-eferrer"8imgA تهfavth-img-circleتاد%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9د-rc= کارhebelexco.ir/images/hebelexco-telegr%A-channels.jpg alt8%B3%/spaتbyle="c آAF%D8%B97conteا%D/_B3%D9دwidth=286 9%88%D=143>%8a9 %8D8%p>dir=rtl9 %8D8%p>dir=rtl9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%24D8%Bbackground-7ه وrgb(255, 255, 0)%B7ه وrgb(51, 51, 51); "جt%D8 badgo">:%تاد۰۹۱۳۹۷۵۱۵۷۷ه وtel:%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%DB%B5%DB%B1%DB%B5%DB%B7%DB%B7Drel=A7%ernate۰۹۱۳۹۷۵۱۵۷۷%8a9%8ddgD9%8p8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%24D8%Bbackground-7ه وrgb(255, 255, 0)%B7ه وrgb(51, 51, 51); "جt%D8ةوپ   %:3فتاد۰۹۱۳۹۷۵۱۵۲۲ه وtel:%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%DB%B5%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B2Drel=A7%ernate۰۹۱۳۹۷۵۱۵۲۲%8a9%br8ddgD9%8p8%p>dir=rtl9%br8D8%p>dir=rtl9 %8D8%p9%%88%D-%D8%AF%D8%B8%A9%D9%'times new roman', times, nt-A87%D8%B1-%D8%A%D8% "- اه - اBB3%D9%86<9A9%b-ل اسک / آAF%D8%B97conteD؇<%// آAF%D8%B97conte/ آAF%D8%B97D؇<%// آAF%D/ C00ff;">97AF%D8%B97conte/eB- اه - اBB3%D9%86<9A9%b-conte/%D%DA%AF-%آAF%D8%B9b-conte/%Ali>
97AF%D8%B97conte/eBAF%D8%B97conte/eةوپ dareast-font-famil/eBAF%D8%B97conteount badge bad/%D%DA%AF-%آAF%D8%B9b-conte/%/sinfo">197AF%D8%B9/%/i>/ 7AF%D8%B9/%AlA8%Bۢref=/fa/%D8%/ آAF%D8%/ nt ">ج%D86%/پ اه - ا/ آAF%D8%B9B33%B/ آAF%D8%B9B33%B7conte/ آAF%D8%B97conteل اتیD61397ه و/ آAF%D8%7conte/ آAF%D8%B9م6ا / آAou - ؅%7conteB3%D9یD61397ه و/ آAF%D8%B9B33%B7conteل اس/ آAF%D8A۱د د%/ / پعBآAF%D8%B9/9سک آAF%D8%B9C"Deylec آAا / م 86%DA%AF>ج%D / آAou - ؅%ل اةB3%D9/%7conteB3%D986%م6ا / آAك8%AAaك3%B۱د د%ل اس/ آAك8%AAaك3%B۱د د%/ آAF%D8%B97conteل ا /%Ali>>brpCةوپ t-ژاeآAF%D8%B97conte7DB%8٢ذ39%8erc%/ 79-Aآ7- 8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8%cAou%/s8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8Ali>9%u%/s8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%89%u؈ou%/s%8D8%p9<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%89ه79A97DB%u%/s8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%89ٱB3"8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8CBEDم - /s8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8٢ذ3 t%Ds%8D8%p9<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%88%AE%D8%s8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8٧t%Ds8<ةوپ t-ژا%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "9-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "تاد%8%AE%D8%AAacontده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate8%AE%D8%AAacont%8a9%8ddgD9%8%trong%7DB%8="von؇ و٢3:فتاد%م badgo">8%AE%D8%AAacont%F %AE%D8%AAaB3%D86%F %AE%D8%AAaیل اسکده وtel:%D=js_51577Drel=A7%ernate%D=j%88%D-%D8%AF7ه وrgb(255, 0, 0)%B">9ا%8ddgD91577%8a9%8ddgD9%8%dgD9%8p8%p%%88%D-%D8%AFbackground-7ه وrgb(255, 255, 0)%B%D8%B1-%D8%A8D8%B"br8ddgD9%8p8%p%%88%D-%D8%AFbackground-7ه وrgb(255, 255, 0)%B%D8%B1-%D8%A8D8%B"%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "جt%D8%DA%AF-    %:3فتاد%م badgo">8%AE%D8%AAacont%F %AE%D8%AAaB3%D86%F %AE%D8%AAaیل اسکده وtel:%D=js_51522Drel=A7%ernate%D=j%88%D-%D8%AF7ه وrgb(255, 0, 0)%BB">9ا%8ddgD91522%8a9%8ddgD9%8%dgD9%8p8%p %8D8%hr>>p>8%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%A4D8%B5%D9%8%A9%D9%verdana, geneva, s-font-A87"br8ddgD9%8p8%p%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%A4D8%B5%D9%8%A9%D9%verdana, geneva, s-font-A87"آF9%پ3فتاد%آF9%پ3%AE%D8%AAaB33%B۱د د% یل اسکeل اده و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernate%88%D-%D8%AF7ه وrgb(255, 0, 0)%BB">%AE%D8%AAaB33%B8ddgD9%8a>۱د د% <ه و کsر A8% آ.ir/Drel=A7%ernateیل اسکeل ا%8a>۱ای %88%D-%D8%AF7ه وrgb(255, 0, 0)%B">7DBه - اBpB%u9%8%dgD9%8%dgD9%8p8%p %video cD8%rols=cD8%rolswidth=402 9%88%D=201> dir=rtlD-%D8%AFه اسکوjustify%B"> %8D8%p>dir=rtl9 %8D8%brhr>>p> %8D8%p9 %8D8%p9%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8D8%B"%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "ب=ل 86%B3پ B%8دۧع9%86"De B%8 %88%D-%D8%AFه اdecoratio: under%A9%; "9تاد%B3%/spaتbyle="c86ده و کsرt.me A8%m8%Drel=bookmark%88%D-%D8%AF7ه وrgb(255, 0, 0)%Bه اdecoratio: under%A9%; "B3%/spaتbyle="c868ddgD9%8a>%8ddgD9%Fا %D8%A7 و/ةوات%AF-%.%8%dgD9%8%trong8ddgD9%8p8%p%%88%D-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8D8%B"%trong%88%D-%D8%AF7ه وrgb(0, 0, 128); "br8ddgD9%8%trong8ddgD9%8p8%p %8D8%p9%تاد%B3%/spaتbyle="cده و کsرt.me A8%m8%Dtarget=_blank rel="A7%ernate noopener%BE-eferrer" %8imgA-rc= کsرwww. A8% آ.ir/images/telegr%A.png alt8%د ته"">98a>%8p8%p %8D8%8div>>D8%br8p8%p

%8div> %8div> %8div> %8div>%div% ته"art-cD8%ab-layout-wrapper layout-item-0"8%div% ته"art-cD8%ab-layout layout-item-1"8%div% تهart-cD8%ab-layout-row8%div% ته"art-layout-cell layout-item-4"A-%D8%AFwidth8%A%0%A9D8%br8p8%p%88%D-%D8%AF7ه وrgb(226, 52, 29);">SANGSCOP.COM :8ddgD9%8p8%p%br8p8%p%88%D-%D8%AF7ه وrgb(226, 52, 29);">%AE%D8%AAaیل اسک. ,3%AEك8%AAaA-"wid. %AE%D8%AAaB3%D86%FpB%u8ddgD9%8p8%p%br8p8%p%88%D-%D8%AF7ه وrgb(226, 52, 29);">%D=js_ss="v - %D=js_sسا8ddgD9%8p8%p%br8p8%/div>>/div>>/div>>8div>%div% ته"art-cD8%ab-layout-wrapper layout-item-0"8%div% ته"art-cD8%ab-layout layout-item-1"8%div% تهart-cD8%ab-layout-row8%div% ته"art-layout-cell layout-item-4"A-%D8%AFwidth8%A%0%A9div%-%D8%AF9%88%D:%50px; overflow-D9%scroll;A9p%br8%AE%D8%AAacont.2019 - /sinfo">11قي;">97AF%D8%B911111%DAيF-%ينounنoيd111DBايDA-tab js__tab-conteD اس-%<ةوپ 1<ةوپ 11%DAيF-%/span%DA%A د%->1%DAيF-%ينounنoيd1<ةوپ 111%DAيF-%/span%DA%A د%->قي;">97AF%D8%B9b-conteD اس-%7AF%D8%B9b-conte7D؇<%/->1DBايDA-tab js__tab-conteD اس-%-tab js__tab-conte7DB%89قdgent D8ليd1D61397ه و-%-tab js__tab-conte11tab js__tab-conte یل ايکe->1tab js__tab-conteyle="cيFe->1tab js__tab-conteتbunt bad->1tab js__tab-conteCدc%->1tab js__tab-conteآفCBE-/->1tab js__tab-conteB3%Dاي->1tab js__tab-conteD اس-%-tab js__tab ا7D؇A%A د%->1tab js__tab-conteD11A7%cيF-%/span%DA%A د%آفCBE-/->1tab js__tab-conteD اسآفCBE-/->1tab js__tab-conte7DB%8آفCBE-/->1tab js__tab-conteD اسFpB%u D8->1t/ پعBآAF%D8%B9%A د%->1tab js__tab-conteB=9b-c;%->1tab js__tabC"Dيd1ٯ د%->1tab js__tab=9b-c د%->1="von 1tab js__tab-conte->1=t%DDAي/Bآb js__tab-conte->1-conteB=s__/Bآb js__ta->1tab js__tad style="widt-ad 1111<ةوپ 11A7%cيF-%/span%DA%A د%->1Att baيF%88%AE%D8%%DA%A د%->1A7%cيF-%/span%DA%A د%D اس-%-tab js__tabA د%جF-يد%->15%aA9ي9%86%D|B11آb js__tab-conte1یD61397ه و-%-tab js__tabد د%Dایل ايکe->1tab js__tab-conte1یD61397ه ي->1tab js__tab-c;يd1ٯ د%->1tab js__tabد د%D ايd1D61397ه و-%-tab js__tab-conteل اسD61397ه و-%<ةوپ 11ٱB3%86%D|B1%D|B1tab js__tab-c د%<دیي->1tab js__tab-c د%< اس<ةوپ -%<يDc آAF%D8%B97conte-%<يDc آAF%D8%B97conteD اس-%-tab js__tabA د%<ي;">9->ق/د۾ B%8AF%D8%B97conte-%B3%D9ب=ل-%/span%DA%A د%-%B3%D9خه ttps://hw2.asset.apa- s://hw2.as - %8e="c'يF؇A%A د%->1tab js__ta -3%D9يd1ٯ د%->-يgo">8%AE%D8%AAacont%-%-tab js__tabA د%< t%D -%-tab js__tabA د%< ٹي->1tab js__taF9B3%/يکيd1ٯ د%->1tab js__taCBE-يd1ٯ د%->1tab js__taیل ايکeD اس-%-tab js__tabAل ايکeچيFvon ->1آb js__tabAل ايکeF-ي پر ->1آb js__tabAل ايکe1<7c%/->1آb js__tabAل ايکي->1tab js__tabAل ايکeF-B%89 اس-%-Aل ايکeFtab js__tabپر ->1<ةوپ 11tab js__taD11t پعBآAF%D8%B9%Aل ايکe->1وپ 11- اه - اBB3%D9%86<9A9%b-ل ايکe->1<ي;">97- اه - اBB3%D9%86<9A9%b-ل ايکe->BB3%D9%86B3%Dيd یل ايکe->11DBه - اBي9%u9>111tab js__tabAconteD اسb=9اف1A7%cس->1tab js__tabAconteount badge bad-><قشاBBA7%B3Dيd1DBايDA-tab js__tab-conteD اس-%- - /%8e=ل ؊yl%/1DBايDA-tab js__tab-conteD اس-%- -ايDA-tab js__tab-conteD اسdwg-%- - /%8e=ل ؊yl%/1DBايDA-taunt ييd1|%<ةوپ t-؊ا11<اC8ع8يe|%<ةوپ t-؊ا11bDB%8|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا11%D/;d|%<ةوپ t-؊ا11يخ%<ةDA-tل٧ۯ D87d|%<ةوپ t-؊ا1م7D8ٹ8يet"%d|%<ةوپ t-؊ا1يF |%<ةوپ t-؊ا1يF-ylF%8%اC8|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا1 |%<ةوپ t-؊ا11117هD8 teآnd|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا1٧ل"|%<ةوپ t-؊ا1 / ٨nd|%<ةوپ t-؊ا1 ا%ليd|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا11113|%<ةوپ t-؊ا1زاc/Aا%ليd|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا11|%<ةوپ t-؊ا1همd|%<ةوپ t-؊ا1%/ق8؇3tDليu3B%8|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1قيBا8|%<ةوپ t-؊ا1 |%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1م7هnd|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1<|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1|%<ةوپ t-؊ا1B3ج%|%<ةوپ t-؊ا1|%1A د%یل ايکe|%1A د%یل ايکepan|%1A د%یل ايکeيز3%|%1A د%طu Aل ايکe|%1A د%<ةل3Aل ايکe|%1A د%هيd1Aل ايکe|%1A د%D یل ايکe|%1A د%D یل ايکeآ3پز13 ؇|%1A د%D یل ايکe|%1A د%D یل ايکeجد u%8|1A د%D یل ايکe%پ8آ1دۧ8>|%1A د%D یل ايکeDB%8B3مه ش" >|%1A د%D یل ايکeDBout-؊يd|%1A د%D یل ايکeDc ٧%8|1A د%D یل ايکeل ؇%Dدt8|%1A د%D یل ايکeسرD u86t%D%u%Dي8|%1A د%D یل ايکeٯٱuه و|%1A د%D یل ايکeٯ%%|%1A د%D یل ايکeٯ%ي%1یآ1397%>|%1A د%D یل ايکeپpBیر/-|%1A د%D یل ايکeپر1Aؾ%يue|%1A د%D یل ايکeB3ج%|%1A د%D یل ايکeBn|%1A د%D یل ايکeBnBی%>|%1A د%D یل ايکeBnپذ؊ge يd|%1A د%D یل ايکeيز3%|%1A د%Dیل ايکe Dپز13 ؇|%1A د%D یل ايکe3 Dيکe|%1A د%Dیل ايکe313 ؇|%1A د%Dیل ايکe3یآ1397%>|%1A د%Dیل ايکeمn"زcd|%1A د%Dیل ايکeDA%؊ge يd|%1A د%پؾ%يu3Aل ايکe|%1A د%ي؇d3Aل ايکe|%1ٱB3ylA د%D یل ايکe|%1ٱB3ylهيd1A د%D یل ايکe|%1ٱB3ylيB3yl٧dٯٹو8A د%D یل ايکe|%1ٳout-؊8A د%D یل ايکe|%1t-؊"D٧3A د%D یل ايکe|%1ليd1 /ل6/b%1/%گ__dC"ي%Dt%نbDBsيdt Cٹndٯ٭Bn%B3%Ddt يu%8 /span%DA%A د%t /span%DAB3%Dي%D /span%DA%Aل ايکe3ا<8٧ -_d: 09139751577e3ا<8يu%8: 09139751522 /span%DAپر ٧ ؇70 /span%DAپر ٧ ؇يd70 /span%DAپر ٧ ؇90 /span%DAپر ٧ ؇يd90 /span%DAپر ٧ ؇1.25 /span%DAپر ٧ ؇يd1.25 /span%DAز3%70 /span%DAز3%70 /span%DAز3%90 /span%DAز3%90 /span%DAB3%Dي%D یل ايکe70 /span%DAB3%Dي%D یل ايکe70 /span%DAB3%Dي%D یل ايکe90 /span%DAB3%Dي%D یل ايکe90 ليdB3Ad /nا%ا3dbيu٪d /AB3%"%؄eتbگل ؅ndٯ٧lٯ u><ةو%ييu%8. /span%DAپر ٧ ؇/AB3%"%؄eتbگل ؅ /span%DAA د% /span%DAAل ايکe3 /span%DAB3%Dي% /span%DAAل ايکeپر1Aۧ8% /sكn%DAAل ايك%<ح__d /span%DA%Aل ايکe3ٳoد؇ d /span%DA%Aل ايکe3وپ /span%DA%Aل ايکeةوپ /span%DA%Aل ايکe3 /span%DAٯ%ي%1یل ايکe3 /span%DA%Aل ايکeٯ%% /span%DAA د%ٯ%% /span%DAA د%ouل -تnو /span%DAA د%ٯ%ي%1یآ1397%> /span%DAA د%چيٳ98 /span%DAA د%D٧ق%/ /span%DAA د%B3%Dي% /span%DAA د%گل ؆يod /span%DAA د%ٯٱٯٱيod /span%DAA د%گل ؆يod /span%DAA د%DB%8ٯ%% /span%DAA د%ٯٳoد؇ dشي؇dزnي%1ٳoد؇ dشي؇%nوbDc ٧%8<ي٧ت8%/span%DAD٧ق%/ٳoد؇ dشي؇%nوٯ%کيت٧lٯٳoد؇ dشي؇%nوٯٳoد؇ dشي؇A%nوbٳoد؇ d /span%DA%ٳoد؇ d /span%DAچيٳ98ٳoد؇ d /span%DA%nوbٳoد؇ d /span%DA%A د%ٯٳoد؇ d /span%DA%Aل ايکe3ٳoد؇ d /span%DA%nوbA د%3ٳoد؇ d /span%DA%nوbAل ايکe3ٳoد؇ d /span%DA%nوB3%Dي%uهيd1A د%D یل ايکe|%1B3AdA د%D یل ايکe|%1B3Adٯ%ي%1ۯ د%D یل ايکe|%ةو8A د%D یل ايکe|%ةوپ A د%D یل ايکe|%ةوپ د؇ dA د%D یل ايکe|%قي٧ت8%/ ٧ع%1A د%D یل ايکe|%قي٧ت8ٯٳoد؇ dبل3A د%D یل ايکe|%قي٧ت8A د%D یل ايکe|%قي٧ت8A د%D یل ايکeBn|%قي٧ت8n"صب A د%D یل ايکe|%٧3Dل A د%D یل ايکe|%٧3Dلهيd1A د%D یل ايکe|%٧3Dلهيdٯ%ي%1ۯ د%D یل ايکebيu__e313 ؇|%ٯٹو8A د%D یل ايکe|%ٯٹو8A د%D یل ايکe ؂3ةون8|%<%dيٳ dA د%D یل ايکe|%"صب A د%D یل ايکe|%ٯ%ي%1ouکيبي%1ۯ د%D یل ايکe|%ٯ%ي%1یآ1397%>/%1ۯ د%D یل ايکe|%ٯ%ي%1ۯ د%D یل ايکe|%ٯ%ي%1ۯ د%D یل ايکe13کe|%ٯ%ي%1ۯ د%D یل ايکeیآ1397%>|%ٯ%ي د؇ dA د%D یل ايکe|%ٯ%ينbDگيdA د%D یل ايکe|% ٧ouلت8A د%D یل ايکe|% ٧B3AdA د%D یل ايکe|%پpکeBn"D٧3A د%D یل ايکe|%"%DA%D 3A د%D یل ايکe|%"%c ؇3A د%D یل ايکeل eتbي/ABnي؅|%B3%Dت8nD un٪8A د%D یل ايکe|%B3%D13 ؇A د%D یل ايکe|%B3%Dي%D یل ايکebu A د%|%B3%Dي%D یل ايکeD ۯ د%|%BnBیبي%1ۯ د%D یل ايکe|%يکت٧lٯٹو8A د%D یل ايکe

/span%DAپر ٧ ؇ی8A د.d /spanDA%A د%ٲ3%.d /span%DA%Aل ایکeb3%ۧ/%-و8CDلهدی8(ُSteel S37)8ٯٱ863ض 7.5cm%D -09139740143<ةوپ t-یژا1|%ةوپ t-یژا1قیا؅|%<ةوپ t-یژا1/ 8|%ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1م7هی |%<ةوپ t-یژا1<|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1می Aمی A|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1B3ج%|%<ةوپ t-یژا1|%1A د%یل ایکeb<ی%|1A د%یل ایکeٯ%%|%1A د%یل ایکeٯ%ی AAآ1397%>|%1A د%یل ایکean|%1A د%یل ایکeیD|%1A د%طu Aل ایکe|%A د%<ةل3Aل ایکe|%A د%هی Aل ایکe|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8آ3پز13 ؇|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ج1یٯ%|1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8%پ8آ1دۧ8>|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دٱ8B3مe ش ؇|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دٳo3ویی8|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دی ٧ر8|1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ل ؇%Dدt8|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8سویٳۧاد؇3Dی>|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ٯٱue >|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ٯ%%|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ٯ%ی AAآ1397%>|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8پb /s٧رد؇ٯ%|1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8پر1Aؾ%یٳ|1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8B3ج%|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8Bn|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8Bn/s٧دt>|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8Bnپذیل یی8|%1A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8یD|%1A د%Dیل ایکe؇3پز13 ؇|%1A د%Dیل ایکe؇ تیکe|%1A د%Dیل ایکe13 ؇|%1A د%Dیل ایکeAآ1397%>|%1A د%Dیل ایکeمn"زne|%1A د%Dیل ایکeپذیل یی8|%1A د%ؾ%یٴ3Aل ایکe|%A د%ی3Aل ایکe|%شٱB3ylA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%شٱB3ylهی A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%شٱB3ylیکou%dٯٹو8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%شٳo3وی8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%شوی"D٧3A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%٨لی <ةو%یید8. Banner1%uهی8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%عB3AdA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%عB3Adٯ%ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%<ةو8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%<ةوپ A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%<ةوپ د؇ dA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8قی ت8٧ ٯ ٧عdA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8قی ت8ٯٳoد؇ dبل3A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%قی ت8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%قی ت8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8Bn|%قی ت8n"ص81A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%٧3Dل81A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%٧3Dلهی8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%٧3Dلهی8ٯ%ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8٨یn%e13 ؇|%ٯٹو8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%ٯٹو8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8 ؂3<ةین8|%ٯق%یٳ dA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8"ص81A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%ٯ%ی Aouکیی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%ٯ%ی AAآ1397%>٨ا%AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%ٯ%ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%ٯ%ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm813کe|dٯ%ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8Aآ1397%>|%ٯ%ی د؇ dA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8ٯ%ی"DگیdA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8 ٧ouلت8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8 ٧B3AdA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%پb کean"D٧3A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%"%DA%وی3A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%"%c ؇A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ل e397یeanیا8|%B3%Dت8یٲی٪8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8B3%D13 ؇A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|8B3%Dی ,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8bu A د%|%B3%Dی ,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8D A د%|%Bn/s٧ی AA د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8|%یکou%dٯٹو8A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8b /sكn%DA%A د%پb /لe<ةوپ t-یژا1|%ةوپ t-یژا1|%ةوپ t-یژا1|%ةوپ t-یژا1B3%٨ی8|%ةوپ t-یژا1 8ٶل 13 ؇|%ةوپ t-یژا1 8یٲ >|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1/ 8|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1دا>|%<ةوپ t-یژا1٬/ ٨ی |%<ةوپ t-یژا1ٴا%لی |%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1این8Aا%لی |%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1 دۧd /sٯۧ8ی |%<ةوپ t-یژا1 یع3B%8|%<ةوپ t-یژا1ج/ ٨ی |%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1قی3 |%<ةوپ t-یژا1/ 8|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1|%<ةوپ t-یژا1B3۬|%<ةوپ t-یژا1|%قی3 |%/ 8|%|%|%|%|%|%|%|%B3۬|%|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8جدیٯ%|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8خ 3 /دۧ؂%|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دٱ8B3 e شu%n%|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دٳo3nیی |%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8دی ٧ر8|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8ل ؇%پدا|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8سیٳۧا3D3Dی8|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8٧ر3e 8|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8/ا%%|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8/ا%ی A-%ٮت<%nو|%A د%,eb /span%DA%Aل ایکeb3%ۧا113 ت80.9mm8پb /s٧رد؇ٯ%|% /span%DA%A د%b /span%DA%Aل ایکeb /span%DAB3%Dی b /span%DA%Aل ایکeپرٳدۧ؆ b /sكn%DA%Aل ايك%"حn%d3 /span%DA%Aل ایکebٳoد؇ d3 /span%DA%Aل ایکebپ 3 /span%DA%Aل ایکeةپ 3 /span%DA%Aل ایکeb /span%DA/ا%ی A-ل ایکeb /span%DA%Aل ایکe/ا%% /span%DA%A د%/ا%% /span%DA%A د%o3ل -٪nو /span%DA%A د%/ا%ی A-%ٮت<%nو /span%DA%A د%"یٳo /span%DA%A د%3اق%و /span%DA%A د%B3%Dی